Макроикономически величини
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Качен на:  15 май 2015 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Неучащи от 10 клас
Среден резултат:
47% от 30 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Разликата между стойността на произведеното от фирмата (брутна продукция) и стойността на използваните в процеса на производство продукти от други фирми (междинно потребление) се нарича:

2

Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сбор от различните доходи, генерирани в процеса на производство?

3

Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сума на стоките и услугите, които са били използвани в рамката на националната икономика?

4

Коригиран БВП, отразяващ изменението в производствените физически единици стоки и услуги е:

5

Дефлиране се нарича:

6

Ако към стойността на БВП се добави нетния факторен доход от чужбина се получава:

7

Динамиката на общото ценово равнище в икономиката, независимо от посоката му на изменение се нарича:

8

Когато даден макроикономически показател се движи систематично в някоя посока, се казва, че този показател има:

9

Цената, по която дадена парична единица на една страна се обменя за паричната единица на друга страна се нарича:

10

Агрегираният показател, обобщаващ информацията за отделните валутни курсове се нарича:

Последно решили теста