Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.

Качен на:  30 юли 2018 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Одитинг | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При процедурата за определяне състава на одитния комитет като членове на комисията могат да вземат участие? Посочете грешното твърдение.

2

Кой определя броя на членовете на одитния комитет?

3

В какъв срок от получаване на поканата за участие в Одитния комитет кандидатът може да потвърди или да откаже своето членство?

4

Каква е процедурата при предсрочно напускане на външен член на Одитния комитет? Посочете кое твърдение е грешно!

5

Какво не включва проект на статут на одитния комитет?

6

Кога заседава Одитния комитет?

7

Председателят на одитния комитет изготвя годишен доклад за дейността му през предходната година, който представя на ръководителя на организацията, на председателя на колективния орган за управление, ако има такъв, а за общините - на председателя на общинския съвет в срок до?

8

Принципите на вътрешния одит са:

9

Осъществяват ли финансово управление и контрол вътрешните одитори на дадена организация?

10

Одитният план съдържа?

Още тестове по Одитинг