Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Качен на:  26 юни 2019 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Закупената валута в предприятията от публичния сектор се отразява по левова равностойност, изчислена по:

2

Разплащателните операции в страната с банково посредничество на предприятията от публичния сектор се осъществяват по системата:

3

Организацията на аналитичното отчитане по сметка 5011 “Касови наличности в левове“ в предприятията от публичния сектор се организира по следните критерии:

4

При продажбата на валута в предприятията от публичния сектор, разликата между продажната цена (курс купува на обслужващата банка) и отчетната стойност на валутата в случаите, когато продажната цена е по-ниска от отчетната стойност, се отразява:

5

Вземанията и задълженията на предприятията от публичния сектор в чуждестранна валута се преоценяват в края на всеки месец по:

6

Констатираните при инвентаризация липси на парични средства в касата по вина на касиера счетоводно се отразяват чрез съставяне на счетоводната статия:

7

Преоценката на парични средства в чуждестранна валута в предприятията от публичния сектор се извършва задължително:

8

При извършване на проверка на касовите наличности, установените касови излишъци се отразяват както следва:

9

Паричните средства, получени като целево финансиране от финансиращия бюджет в предприятията от публичния сектор се отразяват по дебита на сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“ и по кредита на :

10

Като обект на счетоводно отчитане паричните средства в касата и по банковите сметки на бюджетното предприятие са елемент на:

Други тестове от mihael.ashdzhiyan
Последно прегледали