Бизнес анализ на стопанската дейност
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.

Качен на:  08 октомври 2019 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Бизнес анализ | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс | Времево ограничение:  35 минути
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Анализът на осигуреността на предприятието с персонал е с помощта на следните показатели:

2

Коефициентът за интегрално използван на ДМА се изчислява като:

3

Моделът за анализ на нетните приходи от продажби включва:

4

Анализът на използването на работното време цели:

5

Анализът на използването на СМЗ е чрез:

6

Обобщаващи стойностни показатели за ефективността от използването на ДМА са:

7

Анализът на стопанската дейност и резултатите от нея се извършва с помощта на система от показатели, които се групират на:

8

Анализът на ефективността на капитала се изразява чрез:

9

Основен информационен източник за анализ на пасива на баланса е:

10

Коефициента на незабавна ликвидност се изчислява по следната зависимост:

Още тестове по Бизнес анализ